Kosár
0 Ft 0

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 1. Tárgyi hatály Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a SEAL RING Kft. ajánlataira, szerződéseire, szállításaira (továbbiakban: „szállítás”) és egyéb szolgáltatásaira vonatkoznak, amelyeket vevőinknek, megrendelőinknek, üzleti partnereinknek nyújtunk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az ÁSZF feltételeit a megrendelések kiadásakor, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor, illetve szerződéskötéskor, továbbá az áruk átvétele alkalmával kell elfogadottnak tekinteni. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Megrendelő, Vevő és a Szállító (a továbbiakban: „Szállító”, „Vevő”, illetve Felek”) közötti egyedi megrendelésekre, továbbá a Szállítási szerződésekre, valamint a Szállítási Keretszerződések alapján létrejött egyedi megrendelésekre. Amennyiben a Szállítási szerződésekben, vagy egyedi megrendelésekben a felek a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételektől kifejezetten nem térnek el, akkor a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell a fent megjelölt jogviszonyokra alkalmazni. A jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezések kizárólag és olyan mértékig alkalmazhatóak, amennyiben azokat a felek kölcsönösen, az adott rendelkezés pontos megfogalmazásával, írásbeli formában kifejezetten elfogadták. Az ÁSZF akkor válik a szerződés részévé, amennyiben annak alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és azt a másik fél elfogadta. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének módosítása, vagy valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 

 1. Szerződések és egyéb dokumentumok keletkezése, ipari tulajdonjogok

 

 • A Szállító ajánlatai nem hoznak létre szerződéses kapcsolatot a felek között. Szerződés kizárólag a megrendelés írásbeli visszaigazolásával lép hatályba. Szállítási szerződés megkötése írásbeli formában lehetséges. A Szállítási szerződések, egyedi megrendelések bármilyen módosítása kizárólag írásban, egyező akaratnyilvánítással lehetséges, ez a módosítás hatályba lépésének érvényességi feltétele. Képviselőink szóban vagy telefonon tett nyilatkozata kizárólag írásbeli megerősítés esetén bír jogilag kötelező erővel.

 

 • A Szállító költségbecslésre, koncepciókra, rajzokra, tervekre és más dokumentumaira vonatkozó tulajdonjogát, illetve szellemi tulajdonjogát fenntartja; ezek módosítása vagy harmadik személyek számára történő elérhetővé tétele csak kifejezett, erre irányuló jóváhagyás útján lehetséges. A szerződéskötés elmaradása esetén a Szállító kérésére a Vevő bármikor köteles visszajuttatni Szállítónak az ajánlat részét képező rajzokat és egyéb dokumentumokat. Amennyiben a Vevő részére az általa küldött rajzok, modellek, minták vagy egyéb dokumentumok alapján történik az áruk szállítása, a Vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy harmadik személyek ipari tulajdonjoga nem sérült. Amennyiben harmadik személy élve szellemi, ipari tulajdonjogával, megtiltja ilyen termékek gyártását, illetve szállítását, Szállítónak jogában áll felfüggeszteni minden jogilag releváns tevékenységet és kártérítést igényelni anélkül, hogy kötelesek lenne a jogi helyzetet tisztázni. A Vevő továbbá köteles Szállítót azonnali hatállyal kártalanítani harmadik személyek bármely, a Vevő által Szállítónak nyújtott dokumentummal kapcsolatos igénye miatt.

 

 • Szállító fenntartja a jogát arra, hogy a gyártáshoz szükséges minták, tesztelési elemek és eszközök költségeit a Vevőre áthárítsa. A fenti fizetés teljesítése legkésőbb első minta, teszt-komponens vagy eszköz elfogadása után esedékes. A költségek áthárítása ellenkező megállapodás hiányában a sorozatgyártáshoz szükséges eszközök beszerzése és gyártása okán történik. Minden esetben a Szállító fenntartja a jogát az általa gyártott vagy beszerzett összes eszközhöz, továbbá az azokat érintő szellemi tulajdonjoghoz akkor is, ha a beszerzési vagy gyártási költségeket egészben vagy részben a Vevő fedezte.

 

 • A Szállító jogosult a teljes megrendelést illetően az anyagok beszerzésére. A Vevőnek a megrendelés kiadását követően tett bármely, módosításra vonatkozó kérését nem kötelező figyelembe venni, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik a felek közötti megállapodás.

 

 • Gyártási vagy tervezési okokból a szállítások bizonyos mértékig eltérhetnek a felek általi megállapodásban szereplő mennyiségtől. Az eltérés mértéke mind felfelé, mind lefelé legfeljebb 10% lehet.

 

 1. A szerződés teljesítése

 

 • A szállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások minőségének, mennyiségének végleges leírása az egyedi megállapodásokban, megrendelésekben szerepelnek (specifikációk, minták, címkék, jóváhagyások és egyéb információk formájában). Minden egyéb, az áruk és szolgáltatások minőségét, és mennyiségét érintő kérdés a felek további kifejezett írásbeli megállapodásainak tárgya. Ezért bármely, a kockázat átszállását követően speciális alkalmazási célra használandó, különös megfelelőséget, speciális élettartamot vagy eltarthatóságot igénylő termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági kérdést külön megállapodásban kell rögzíteni; különben a megfelelőség és használat kockázatát a Vevő viseli. A Szállító fenntartja a jogát minden szokásos vagy műszakilag megkerülhetetlen eltérésre. Ez jelenthet eltérést a fizikai vagy kémiai mennyiségektől, ideértve a színeket, recepteket, kémiai szennyeződést, eljárásokat és a nyersanyagok használatát, továbbá a rendelés nagyságát és az ésszerű mennyiségi variációkat, amennyiben azok alkalmazása nem ésszerűtlen a Vevővel szemben.

 

 • A szállított termék egyes részletei (például a katalógusban látható leírások, termékinformáció, elektronikus médiában vagy címkéken való megjelenítés, csak úgy, mint a szavatossági idő lejáratára vonatkozó információ) a Szállító általános szakmai tapasztalatán és tudásán alapul és kizárólag a termék referencia-értékének meghatározása és a címkézés céljából kerülnek közlésre. Ezek a termékinformációk, továbbá a kifejezetten megállapodás tárgyává tett jellemzők vagy alkalmazási célok nem mentesítik a Vevőt az alól a kötelezettség alól, hogy a terméket a szándékolt célra alkalmas tesztnek vesse alá és megtegye az áruk megfelelő tárolása érdekében szükséges lépést.

 

 • A Szállító termékeinek minőségére, élettartamára és használatuk lehetséges módjaira vonatkozó részletek nem jelentenek egyben garanciális kötelezettséget, kivéve, ha az ilyen részletekről kifejezett specifikáció, és írásbeli garancia készül.

 

 1. Szállítás és szállítási idő

 

 • A Szállítási szerződésben, illetve az egyedi megrendelésekben meghatározott szállítási határidők kötelező érvényűek. A szállítási határidő akkor minősül betartottnak, ha a termék (áru) átvétele a Szállítási szerződésben, illetve az egyedi megrendelésben meghatározott rendeltetési (teljesítési) helyen szerződésszerűen, a szállítási határidőn belül megtörtént. A szállítások nem kezdődhetnek meg addig, amíg a Vevő nem teljesítette a szerződés szerinti saját kötelezettségeit, úgy mint műszaki adatok és dokumentumok nyújtását, jóváhagyások megtételét, előleg fizetését vagy fizetési garancia szolgáltatását.

 

 • A Szállító jogosult a szállítást részletekben teljesíteni. Idő előtti szállítások kizárólag a Vevő írásbeli hozzájárulása alapján lehetségesek.

 

 • A Szállító köteles arra, hogy a Vevőnek az általa előre látott késedelem időtartamát, okát írásban előre bejelentse. Amennyiben vis maior vagy más, a Szállítón kívül álló okból az időben történő teljesítés lehetetlenné válik, mindaddig mentesül a szállítás kötelezettsége alól, amíg ezek az események fennállnak. Ez azt jelenti, hogy a Szállító nem vállalja a beszerzés, a szállítás kockázatát. Fenti esetekben a Szállító fenntartja a jogát, hogy elálljon a szerződéstől abban az esetben, ha nem kapja meg a megfelelő termékeket annak ellenére, hogy előzetesen beszerzési szerződést kötött az adott beszállítóval; mindez nem befolyásolja a 8. pont szerinti, fennálló felelősséget. A Szállító késedelem nélkül tájékoztatja a Vevőt, ha a szállítást nem lehet időben teljesíteni, és amennyiben eláll a szerződéstől, minden, részére teljesített díjazást kölcsönös elszámolás figyelembevételével késedelem nélkül visszajuttatja a Vevő részére.

 

 • A már eladott és hibátlan termékek visszaadása általában nem lehetséges.

 

 • Ha a Vevő fizetésképtelenségi eljárás vagy más hasonló eljárás alá kerül, amely alapján köteles formális tájékoztatást nyújtani pénzügyi helyzetéről, továbbá ha pénzügyi nehézségei adódnak, vagy a Szállító tudomást szerez a Vevő romló pénzügyi helyzetéről, a Szállító azonnali hatállyal jogosult a szállításokat felfüggeszteni és a vele kötött szerződések teljesítését megtagadni, kivéve, ha a Vevő teljesíti a Szállítóval fennálló fizetési kötelezettségeit, vagy kérésre megfelelő biztosítékot ad azok fedezetéül.

 

 • A Vevő áru átvételi kötelezettségének megszegése vagy más, ehhez kapcsolódó kötelezettség vétkes megszegése esetén köteles a Szállítónak az ezzel okozott károkat és járulékos költségeket megtéríteni. Az egyéb fennálló igények és jogok érvényességét mindez nem érinti. A Vevő átvételi vagy fizetési kötelezettségének megszegése esetén az esetlegesen felmerülő, a termékekkel kapcsolatos veszteségek és károk kockázata a Vevőre száll.

 

 • A rendeltetési helyet, valamint a paritást a felek a Szállítási szerződésben, illetve az egyedi megrendelésekben határozzák meg. Az áruknak a Vevő vagy a Vevő kérésére harmadik fél részére történő szállítása esetén a termékekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő veszteségek vagy károk kockázata legkésőbb a Vevőre akkor száll át, amint az áruk elhagyták a felrakodási helyszínt, tekintet nélkül a szállítás célállomására és arra, hogy ki fizeti a szállítási költségeket.

 

 • Ellenkező kikötés hiányában az INCOTERMS használatán a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) által közzétett INCOTERMS 2010 alkalmazása értendő. Preferenciális származásról szóló nyilatkozatot (beszállítói nyilatkozat / szállítási bizonyítvány) a Szállító nem ad ki.

 

 1. Biztosítékok, Minőség ellenőrzése
  • A Szállító a leszállított áruval kapcsolatban a tulajdonjogot a vonatkozó számla teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Vevővel szemben felmerülő igények rendezéséig a Szállító fenntartja a jogát a leszállított árukra. A fentiektől eltérően a Vevő a feldolgozott, beépített, átalakított áru felett korlátozásmentes tulajdonjogot szerez. Ebben az esetben a Szállító csak az áruszámla szerinti ellenértékére tarthat igényt. Abban az esetben, ha annak veszélye áll fenn, hogy a tulajdonjog fenntartás alatt az árut lefoglalják, vagy zár alá veszik, a Vevő köteles erről a Szállítót haladéktalanul írásban értesíteni, és a végrehajtót, vagy egyéb harmadik személyt arról értesíteni, hogy az áru más személy tulajdonjog fenntartása hatálya alatt áll. A Vevő hozzájárul, hogy a fenti események bekövetkezése esetén termékeket a Szállító részére visszajuttatja. A termékek visszajuttatását abban az esetben kell a szerződéstől való elállásnak tekinteni, ha a Szállító kifejezetten így nyilatkozik. Az áruk visszajuttatásának költsége (különösen a szállítási költség) a Vevőt terheli.

 

 • A Szállító az árut köteles hibátlan, a megállapodott minőségnek megfelelő állapotban, továbbá a szerződéses rendelkezéseknek megfelelő minőségben (ideértve a specifikációt, a dokumentációt, mintát, a Szállítási szerződésben, vagy az egyedi megrendelésben megjelölt szabványt, megadott műszaki paramétereket, szakmai szokványok is) továbbá, amennyiben első minta készül, akkor a Szállító köteles az árut a Vevő által elfogadott első mintának megfelelően, attól való eltérés nélkül leszállítani. Alapanyag szállítása esetén a Szállító szavatol azért, hogy az alapanyag hibátlan, a megállapodott minőségnek megfelel és alkalmas arra, hogy a Vevő előírásainak, és a szakmai szokványoknak megfelelően feldolgozzák.

 

 • Abban az esetben, amennyiben az áru hibás, vagy a szerződéses előírásoknak nem felel meg, és a Szállító e körben az áruért szavatolt, akkor a Szállító vétkességétől függetlenül kártérítési kötelezettséggel tartozik a hibás teljesítésért. Harmadik személyek eljárásáért a Szállító úgy felel, mintha maga járt volna el

 

 • A Vevő késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e. Az áru átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás vonatkozik. A szolgáltatás minőségének és mennyiségének megvizsgálásával járó költségek a Vevőt terhelik.

 

 • A Vevő köteles a jogfenntartással leszállított árukat a Szállító nevében díjmentesen tárolni és megfelelő gondossággal, biztosítani őket tűzesettel, rablással és más kockázati tényezőkkel szemben.

 

 • A Vevő a leszállított és jogfenntartással érintett árukat, vagy bármely, a Szállító nevében feldolgozott vagy gyártott árut zálogjoggal nem terhelheti meg és azt biztosíték gyanánt nem ruházhatja át. Amennyiben a Szállító tulajdonjogát érintő dolgon harmadik személy által zálogjog alapítása vagy más hasonló jogellenes cselekmény történt, a Vevő azonnal köteles a Szállítót értesíteni, és köteles írásban igazolnia az adott dologra vonatkozó jogot a Szállító és a harmadik személy felé egyaránt. A fenti jogcselekmények során felmerülő költségek a Vevőt terhelik.

 

 • Azokra az esetekre, amelyekben az 5.1 pont szerinti jogfenntartás nyilvántartásba vétele kötelező vagy annak érvényessé válásához a Vevő más módon való közreműködése szükséges, a Vevő ezennel visszavonhatatlanul hozzájárul ilyen nyilvántartásba vételhez és kijelenti, hogy a saját költségén megteszi az fentiekkel kapcsolatban felmerülő szükséges lépéseket.

 

 1. Árak és fizetés

 

 • Az árak, a paritás a Szállítási szerződésben, továbbá az egyedi megrendelésekben kerülnek meghatározásra.

 

 • A Szállító ellenőrzési körén kívül eső, nem előrelátható változások költségei, mint a nyersanyagokban, bérek alakulásában, energia árában vagy egyéb költségekben bekövetkező változások feljogosítják a Szállítót arra, hogy az árakat e változásoknak megfelelően alakítsa.

 

 • A Szállító számlái tartalmazzák az esedékesség, továbbá a fizetési határidő időpontját, kedvezményt, ha van. A kedvezményes árat külön, írásbeli megállapodásban kell rögzíteni.

 

 • Számla helyett a Szállító nem fogad el nyugtát, csekket vagy egyéb ígérvényt; ezek elfogadása kizárólag külön megállapodás esetén kiegészítésként értendő.

 

 • A számlát azon a napon kell befogadottnak tekinteni, amelyen a fizetést a Szállító bankszámláján jóváírták. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke, plusz 40 EUR behajtási költség. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A kamat megfizetése nem korlátozza a Szállító jogát arra, hogy további kárát és költségeit is érvényesítse.

 

 • A fentieken kívül, amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, a Szállító a Vevővel szemben fennálló bármely vételár-kintlévőségét esedékessé téve azokat követelheti a Vevőtől, továbbá az adott szerződés vagy más, később kötendő szerződések jövőbeli szállításaira vonatkozóan biztosítékként előre fizetést vagy a szállítással egyidőben történő fizetést követelhet.

 

 • Előleg vagy részletfizetések után kamat nem jár.

 

 1. Hibás teljesítésből eredő igények

 

 • Olyan szerződések alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy a kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

 • A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szállítóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

 

 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szállító e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben a Vevő termékhibát vél felfedezni, meg kell adnia a Szállító részére a lehetőséget, hogy a gyártás (eljárás vagy összeszerelés) előtt a hibás termékeket kiselejtezze és a hibát kijavítsa, illetve új szállítást hajtson végre, kivéve, ha ezek a lépések a Vevő részéről az észszerűség szerint nem elfogadhatók. Amennyiben a fenti lépések megtételére a Szállító nem képes vagy nem tudja azokat megfelelő ütemben teljesíteni, a Vevő jogosult a szerződésben szereplő megrendelést arányosan csökkenteni és az árukat a Szállító kockázatára visszaküldeni. Sürgős esetben - a Szállítóval folytatott egyeztetést követően - a Vevő jogosult a hibákat maga kijavítani vagy harmadik személlyel kijavíttatni.

 

 • Amennyiben a hibát a gyártás megkezdését követően vagy a működés kezdeti szakaszában fedezik fel, a Vevő új teljesítést követelhet (a Szállító mérlegelése szerint ez lehet átalakítás vagy új szállítás).

 

 • Pótszállítás esetén a Vevő a Szállító kérésére köteles visszajuttatni a hibás termékeket.

 

 • A Szállító köteles megtéríteni a Vevőnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a Vevő akkor követelheti, ha a kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Szállító a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

 • A Vevő köteles biztosítani Szállítónak, hogy a visszautasított termékeket haladéktalanul megvizsgálja.

 

 • A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére. Ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani felmondhatja azt.

 

 1. Felelősség

 

 • Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

 

 • Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni. A károsult kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési felelősségére a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályait kell alkalmazni. Aki a kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veszi igénybe, az igény bevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha a kötelezettnek más személy igénybevételére nem volt joga, felelős mindazokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a kötelezett a szolgáltatását az esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a jogosultnak már nem áll érdekében, a jogosult gyakorolhatja a késedelemből eredő jogokat. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz, a jogosult a hiba kijavítására, vagy a kicserélésre tűzött határidő eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.

 

 • Ha Polgári törvénykönyv másként nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. Az elévülést kizáró megállapodás semmis. Ha Polgári Törvénykönyv eltérően nem rendelkezik, az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni.

 

 • A fő követelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek. A mellékkövetelések elévülése a fő követelések elévülését nem érinti.

 

 • Ha a teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

 

 1. Titoktartás

 

 • A Vevő minden olyan műszaki vagy gazdasági természetű tudásanyagot és információt köteles titokban tartani, amelyhez az üzleti viszonnyal kapcsolatban jutott hozzá, (”Bizalmas Információ”), és amelyek harmadik személyekkel szemben mindenkor szigorúan bizalmas jellegűnek minősülnek, még az üzleti viszony megszűnése után is, kivéve ha a Vevő bizonyítja, hogy a Bizalmas Információ
  • már ismert volt előtte, a közlés pillanatában közkincs volt vagy azt követően vált közkinccsé, nem számítva azt az esetet, amikor ez a Vevő hibájából történt,
  • a Vevő későbbi fejlesztései révén, a Bizalmas Információtól függetlenül jött létre, vagy
  • a Vevő azt a titoktartási kötelezettség megszegése nélkül harmadik személytől kapta.
 • A Szállító marad az egyedüli tulajdonosa az összes Bizalmas Információt tartalmazó dokumentumnak, ideértve különösen a rajzokat, anyagspecifikációkat és recepteket, amelyeket az üzleti viszony során lettek nyilvánosak. Ezeket a dokumentumokat a Szállító kérésére, de legkésőbb az üzleti viszony megszűnésekor vissza kell juttatni a Szállítónak. A Vevőnek a Bizalmas Információval, illetve a Bizalmas Információt tartalmazó dokumentumokkal vagy anyagokkal kapcsolatban nincs visszatartási joga.

 

 • A Bizalmas Információ közzététele nem eredményez a Vevő számára iparjogvédelmi jogokat, know-how vagy szerzői jogokat, és az nem hoz létre az alkalmazandó szabadalomra, tervezésre és használati mintára vonatkozó jogszabályok szerinti előzetes közzétételi vagy előzetes használati jogosultságot. Bármely engedélyezés előzetes írásbeli megállapodáshoz kötött.

 

 1. Teljesítés

  A Vevő vállalja, hogy sem közvetve, sem közvetlenül nem lép üzleti kapcsolatba, illetve nem működik együtt terroristákkal vagy terrorista szervezetekkel és más bűnözői vagy alkotmányellenes szervezkedésekkel. A Vevő köteles különösen ésszerű szervezeti lépéseket tenni az alkalmazandó embargók, az európai terror- és bűncselekmény ellenes szabályozások érdekében, különösen a megfelelő szoftveres rendszerek alkalmazása által.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 • A vevő a szerződéses viszonyból eredő igényeit kizárólag a Szállító előzetes írásbeli jóváhagyásával ruházhatja át.

 

 • A Vevővel fennálló üzleti viszonyra a magyar jog az irányadó. A bírósági eljárásra a Polgári Perrendtartás rendelkezési az irányadók.